About Us 


The Persian Cultural Society has been registered in Denmark since 2010. Meet our volunteers in Europe, North America, Australia, Centra Asia, and The Middle East.


کوشش داریم برنامه‌ های ما یاد آور پیوند همه سرزمین‌های پارسی زبان باشد تا بتوانیم به آوازه گری و بزرگداشت نامآوران فرهنگ ایران از جمله اشو زرتشت، کورش بزرگ و فردوسی‌ نامدار بپردازیم

 

امیدواریم با همکاری و تعاون دوسویه، به انجمن ها و دانشگاه هایی که آماجی همانند و همسان کانون فرهنگ پارسی دارند تا اندازه توان یاری برسانیم و از مردم و کشور هائی که ایران گرا هستند یا به دوستی‌ با مردم ایران فرهنگی دلبسته اند سپاسگزاری نماییم


این کانون بنیادی فرهنگی‌ است و به گونه مردم سالاری اداره میشود. در راستای‌ آشناسازی هموندان با یکدیگر بازدید از آثار خانه ها همچنین آشنا کردن هموندان با شهرهای نمونه ایران شهر از جمله سمرقند، بخارا و نیز برگزاری شبهای سینما، ورزش باستانی، آموزش دست افشانی، چکامه خوانی، از برنامه‌های دیگر این کانون است

 

برای شناساندن فرهنگ ایران از دوران هخامنشی تا دودمان‌ های آزاد کننده ایران همچون سامانیان، این کانون با شرکت و سخنرانی در روز جهانی‌ زبان و جشنواره‌های گوناگون دیگر، خویشکاری ومسئولیت خود را نسبت به مردم فلات ایران انجام داده است


Mehran Moghaddas 

The founder  


کانون فرهنگ پارسی بیش از یک سد و سی یار و ‌هموند در چهار خشکسار جهان دارد ‌‌و نزدیک به یکهزار و هفت سد تن نوشتار های ما را در اینستاگرام دنبال میکنند و تنی چند از ایشان در نشست های ماهیانه ما نیز شرکت میکنند. پیرامون بیست تن از هموندان هسته ای و فرایزنی کانون در مراسم پرده برداری تندیسی که به تاجیکستان پیشکش کرده ایم در پیشگاه رئیس جمهورها و سرنمایندگان کشورها شرکت خواهند کرد.

نوروز  

تهیه کننده : سارا مقدس 

 کارگردان : نغمه پور

گوینده : رویا مقدس